Home

Justice is the most important measure of value that regulates human relations within social rules. In addition, everyone’s right to be respected is a phenomenon that ensures that no one harms anyone else.

This Congress covers suffrage, climate justice, health care, refugee crisis, racial discrimination, income gap, terrorism, hunger and food problem, equality, criminal justice and justice for children.

The Congress organized by organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on October 20-22, 2022, in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholars, sociologists, political scientists and other practitioners who want to contribute to the field from different countries.

The Congress includes the following topics:

 • The Right to Vote and Be Elected
 • Environmental Justice 
 • Healthcare
 • Refugee Problems
 • Racial Discrimination
 • Income Gap
 • Terrorism
 • Equality
 • Criminal Justice

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher (Among Postgraduates)
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

2. Uluslararası Adalet Kongresi

Adalet, sosyal kurallar içinde insan ilişkilerini düzenleyen en önemli değer ölçüsüdür. Ayrıca herkesin saygı görme hakkı, kimsenin bir başkasına zarar vermemesini sağlayan bir olgudur.

Bu kongre, oy hakkı, iklim adaleti, sağlık hizmetleri, mülteci krizi, ırk ayrımcılığı, gelir uçurumu, terör, açlık ve gıda sorunu, eşitlik, ceza adaleti ve çocuklar için adalet konularını kapsamaktadır.

E-Journal of Law tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Adalet Kongresi, 20-22 Ekim 2022 tarihinde Ankara/Türkiye’de gerçekleştirilecek. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, hukukçular, sosyologlar, siyaset bilimcileri ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

2. Uluslararası Adalet Kongresi aşağıdaki konuları içermektedir:

• Oy Kullanma ve Seçilme Hakkı

• Çevre ve İklim Adaleti

• Sağlık hizmeti

• Mülteci Sorunu

• Irkçılık

• Gelir uçurumu

• Terörizm

• Açlık ve Gıda Kıtlığı

• Eşitlik

• Ceza Adaleti

• Çocuklarla Adalet

• Ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu